Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania i sposób funkcjonowania serwisu internetowego granateSEO znajdującego się pod adresem http://granateseo.com. Regulamin określa również prawa i obowiązki użytkowników oraz prawa i zakres odpowiedzialności usługodawcy.


§ 1 DEFNICJE

1. Usługodawca jest operatorem serwisu granateSEO, którego właścicielem jest Fabryka w chmurach Michał Tryniecki z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Ułanów 16/33, 20-554 Lublin, posiadającą numer NIP: 7123149051.

2. Usługa - usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:

  • Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie granateSEO informacji z szeroko pojmowanego zakresu optymalizacji serwisów pod kątem lepszego udostępniania treści wyszukiwarkom internetowym.
  • Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Serwisu granateSEO.

3. Serwis granateSEO – strona internetowa przedstawiająca program oraz aplikacja internetowa umożliwiająca monitorowanie pozycji wybranych słów kluczowych w wyszukiwarkach, analizy kodu strony pod względem SEO oraz podpowiadająca konkretne działania seo.

4. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Serwisu granateSEO.

5. Regulamin - niniejszy dokument.

6. Konto – konto dla Użytkownika Serwisu granateSEO, do którego przypisany jest jeden lub wiele adresów stron do analizy.

7. Cennik - publikowany na stronie internetowej http://granateseo.com/rejestracja wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z poszczególnych planów w Serwisie granateSEO.


§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby bezproblemowo korzystać z Serwisu granateSEO konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej oraz konta poczty elektronicznej do rejestracji.


§ 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie z Serwisu granateSEO wymaga rejestracji, która jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz podaniem wszystkich wymaganych danych osobowych.

Rejestrację w systemie może dokonać tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

Każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto w serwisie, w przypadku wykrycia przez Administratorów dwóch kont dla tego samego Użytkownika może takie Konta w serwisie zablokować bez prawa do zwrotu opłat za konto.


§ 4 PŁATNOŚĆ

Korzystanie z Serwisu granateSEO jest płatne.

Użytkownik powinien wykupić miesięczny abonament lub jego wielokrotność według planów ustalonych w Cenniku. Do ceny podanych w Cenniku należy doliczyć aktualnie obowiązujący podatek VAT.

Na indywidualne zgłoszenie Użytkownika, Usługodawca może przygotować plan dedykowany zawierający indywidualne parametry konta. Cena planu, w takim przypadku jest ustalana indywidualnie.

Płatność za usługi oferowane przez Serwis granateSEO następuje poprzez przelew bankowy lub system płatności online – Przelewy24 (zgodnie z zasadami określonymi przez Przelewy24 i dostępnymi w regulaminie na www.przelewy24.pl).

Administrator na prośbę Użytkownika wystawia mu faktury VAT za usługi oferowane przez Serwis granateSEO. Aby otrzymać fakturę należy uzupełnić w ustawieniach konta pola: Imię i Nazwisko, Nazwa firmy, NIP oraz adres. Wystawione faktury VAT będą dostarczone do Użytkownika pocztą elektroniczną w postaci pliku PDF.


§ 5 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU GRANATESEO

Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych oraz ich aktualizacji w przypadku zmiany, ponieważ są one niezbędne dla poprawnej realizacji Usługi.

Użytkownik nie powinien, ze względu na własne dobro, udostępniać danych dostępowych do swojego konta. W przypadku, gdy Użytkownik straci dane do logowania istnieje możliwość za pomocą funkcji „Zapomniałem hasła” wygenerować nowe hasło.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane informacje do Serwisu granateSEO.

Usługodawca ma prawo do zawieszenia bądź skasowania konta w przypadku, gdy Użytkownik działa przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie granateSEO lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu granateSEO.

W przypadku niedotrzymania postanowień regulaminu Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat za konto.


§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Serwis granateSEO stanowi wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przez Użytkownika i tym samym Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

Użytkownik korzysta z serwisu granateSEO wyłącznie na własne ryzyko oraz własny koszt.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku modernizacji lub wystąpienia awarii. W przypadku zaprzestania świadczeń Usługi dłuższej niż 48h w danym miesiącu, Użytkownik ma prawo ubiegać się o obniżenie wynagrodzenia za dany miesiąc o kwotę 1/30 ceny aktualnie wykupionego pakietu za każdy dzień awarii, jednak nie więcej niż połowa abonamentu miesięcznego.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i innych materiałów promocyjnych zamieszczonych w Serwisie GranateSEO bądź rozsyłanych poprzez pocztę elektroniczną.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

Podpowiedzi w Serwisie granateSEO są podpowiedziami, które mogą pozytywnie wpłynąć na pozycjonowanie, jednak Usługodawca nie gwarantuje ich skuteczności i wzrostu pozycji.


§ 7 REKLAMACJE

Użytkownik powinien reklamacje zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy lub poprzez wysłanie wiadomości na adres reklamacje@granateseo.com, pod rygorem ich nieważności.

Zgłoszenie powinno zawierać login Użytkownika, adres e-mail Użytkownika oraz opis sytuacji stanowiącej podstawę do zgłoszenia reklamacyjnego.

Usługodawca ma 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego, chyba, że do rozpatrzenia reklamacji będzie konieczne dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni roboczych obowiązuje od dnia dostarczenia dodatkowych informacji.

Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie wysłane wyłącznie na podany adres e-mail, podany w zgłoszeniu.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu o dowolnej porze i czasie, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmian w Regulaminie dostępnym na stronach portalu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2014 r.

Zobacz jak łatwo wypozycjonować stronę w Internecie dzięki GranateSEO